• 75W/90

  • Syntetisk

  • 1 liter

Nettlager På lager
Rud/Oslo På lager

GHS06
Giftigt
GHS07
Skadligt
GHS09
Miljöfarlig

Giftigt vid förtäring.
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Förvaras oåtkomligt för barn. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/… Innehållet/behållaren lämnas till… 

Innholdsfortegnelse

destillat (petroleum), lösningsmedelsavvaxade tunga paraffiniska; destillat (petroleum), vätebehandlade tunga paraffiniska; Olefinsulfid

Volvo Penta Volvo Penta