• 75W/140

  • Helsyntetisk

  • 5 liter

Nettlager På lager
Rud/Oslo På lager

GHS07
Skadligt
GHS08
Hälsofarlig
GHS09
Miljöfarlig

Brandfarlig vätska och ånga.
Skadligt vid förtäring.
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Orsakar allvarliga ögonskador.
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Förvaras oåtkomligt för barn. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid exponering eller misstanke om exponering: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/… Innehållet/behållaren lämnas till… 

Innholdsfortegnelse

Olefinsulfid; 1-decen, homopolymer, hydrogenerad; Reaktionsprodukter av bis (4-metylpentan-2-yl) ditiofosforsyra med fosforoxid, propylenoxid och aminer, C12-14-alkyl (grenad)

Volvo Penta Volvo Penta