• 15W/40

  • Volvo Original

  • VDS-4.5

Nettlager På lager
Rud/Oslo På lager

GHS07
Skadligt
GHS09
Miljöfarlig

Brandfarlig vätska och ånga.
Giftigt vid förtäring.
Irriterar huden.
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Innehållet/behållaren lämnas till… 

Innholdsfortegnelse

Solventraffinerad Mineralolja; alkylsalicylat; kalcium långkedjig

Volvo Penta Volvo Penta