• Epoxyspackel

  • Lämplig under vattenlinjen

  • Kan övermålas med 2K-färger

Nettlager På lager
Rud/Oslo På lager

GHS05
Frätande
GHS07
Skadligt
GHS09
Miljöfarlig

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Irriterar huden.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/… Förvaras inlåst. Innehållet/behållaren lämnas till… Undvik utsläpp till miljön. Samla upp spill. 

Innholdsfortegnelse

BENSYLALKOHOL; Bis(4-(2,3- epoxipropoxi)fenyl)propan; Bicyklo[2.2.1]heptanebis(metylamin); Fenol, styrenbehandlad

Plastic Padding Plastic Padding