Nettlager På lager
Rud/Oslo På lager

GHS05
Frätande
GHS07
Skadligt
GHS09
Miljöfarlig

Skadligt vid hudkontakt.
Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Irriterar huden.
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.  VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/… VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/… Innehållet/behållaren lämnas till… 

Innholdsfortegnelse

Bisfenol-A-diglycidyleter, MW<=700; N-Aminoetylpiperazin; Phenol, styrenated