Nettlager Ikke i lager
Rud/Oslo Ikke i lager

GHS05
Frätande
GHS07
Skadligt
GHS09
Miljöfarlig

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Irriterar huden.
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik att andas in damm/ rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/… Vid hudirritation: Sök läkarhjälp. Förvaras inlåst. Innehållet/behållaren lämnas till… 

Innholdsfortegnelse

bisfenol A och epiklorhydrin reaktionsprodukt med medelmolekylvikt <= 700; tris-2,4,6-dimetylaminometylfenol; 3,6-diazaoktan-1,8-diamin; xylylendiamin (m-); Methylstyrenated phenol; 2,2,4- och 2,4,4-trimetyl hexametylen diamin; etyl hexyl glycidyl eter; polymer av C18-omättade fettsyra dimerer med talloljefettsyror och trietylentetramin; Amides, from Me epoxyhydroxyoctadecanoate, tetraethylenepentamine and vegetable-oil fatty acids

Hempel Hempel