• Komplett reparationssats

  • Allt-i-ett reparation

  • För ABS, epoxy och polyester

Nettlager På lager
Rud/Oslo På lager

GHS02
Brandfarligt
GHS07
Skadligt
GHS08
Hälsofarlig

Brandfarlig vätska och ånga.
Irriterar huden.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Misstänks kunna skada det ofödda barnet
Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering.
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antänd-ningskällor. Rökning förbjuden. Undvik att andas in damm/ rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/… Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. 

Innholdsfortegnelse

Styren

Plastic Padding Plastic Padding