• Med glasfiberarmering

  • Lätt att forma och applicera

  • För djupare reparationer

Nettlager På lager
Rud/Oslo På lager

GHS02
Brandfarligt
GHS07
Skadligt
GHS08
Hälsofarlig

Brandfarlig vätska och ånga.
Irriterar huden.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Misstänks kunna skada det ofödda barnet
Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering.

Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antänd-ningskällor. Rökning förbjuden. Undvik att andas in damm/ rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/… Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. 

Innholdsfortegnelse

Styren

Plastic Padding Plastic Padding