• För lagningar ovanför vattenlinjen

  • Lättslipat polyesterspackel

  • Kan övermålas

Nettlager På lager
Rud/Oslo På lager

GHS02
Brandfarligt
GHS07
Skadligt
GHS09
Miljöfarlig
GHS08
Hälsofarlig

Brandfarlig vätska och ånga.
Irriterar huden.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Misstänks kunna skada det ofödda barnet
Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering.
Brandfarligt vid uppvärmning.
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antänd-ningskällor. Rökning förbjuden. Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Förvaras inlåst. Innehållet/behållaren lämnas till… Förvaras endast i originalbehållaren. Undvik utsläpp till miljön. Samla upp spill. Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras vid högst 50°C Undvik att andas in damm/ rök/gaser/dimma/ångor/sprej. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/… Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. 

Innholdsfortegnelse

Styren; titandioxid; etylacetat; kvarts; 2-Butoxietanol; Bariumsulfat; Dibensoylperoxid; Dimetylftalat; Etandiol

Plastic Padding Plastic Padding