• Lättviktsspackel

  • Snabbhärdande

  • Extremt lättspacklat

Nettlager På lager
Rud/Oslo På lager

GHS02
Brandfarligt
GHS07
Skadligt
GHS08
Hälsofarlig

Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering.
Brandfarlig vätska och ånga.
Irriterar huden.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Misstänks kunna skada det ofödda barnet

Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antänd-ningskällor. Rökning förbjuden. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Innehållet/behållaren lämnas till… Förvaras inlåst. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. 

Innholdsfortegnelse

Styren; titandioxid

Plastic Padding Plastic Padding