• Högkoncentrat

  • Löser olja, sot & vax

  • 0,5 liter

Nettlager På lager
Rud/Oslo På lager

GHS05
Frätande

Orsakar allvarliga ögonskador.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Läs etiketten före användning. Tvätta … grundligt efter användning. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Innehållet/behållaren lämnas till… 

Innholdsfortegnelse

Alcohols; C9-11; ethoxylated hexyl D-glucoside; 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7] and 2-metyl-2H-isotiazol-3-one

International International