Nettlager På lager
Rud/Oslo På lager

GHS05
Frätande
GHS07
Skadligt
GHS09
Miljöfarlig

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Irriterar huden.
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Läs etiketten före användning. Inhämta särskilda instruktioner före användning. Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Sök läkarhjälp vid obehag. Framkalla INTE kräkning. Innehållet/behållaren lämnas till… 

Innholdsfortegnelse

m-xylen-a; a´-ylendiamin; tris- 2,4,6- dimetylaminometylfenol; Phenol; polymer with formaldehyde; glycidyl; ether; reaktionsprodukt av bisfenol A och epiklorhydrin Oxirane; mono[(C10-16-alkyloxy)methyl] derivs

International International