• 1-komp sträcklack

  • Ovan vattenlinjen

  • Lättapplicerad

Nettlager På lager
Rud/Oslo På lager

GHS02
Brandfarligt
GHS07
Skadligt

Brandfarlig vätska och ånga.
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Kan skada fertiliteten, misstänks kunna skada det ofödda barnet

Innholdsfortegnelse

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics; 2-ethylhexanoic acid, zirconium salt

International International