• Specialgrund

  • För B-Free Explore

  • 2-komponent

Nettlager Ikke i lager
Rud/Oslo Ikke i lager

GHS02
Brandfarligt
GHS05
Frätande
GHS07
Skadligt

Brandfarlig vätska och ånga.
Skadligt vid förtäring.
Irriterar huden.
Orsakar allvarliga ögonskador.
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Innholdsfortegnelse

aromatic hydrocarbons, C9; Reaction mass of ethylbenzene and xylene; butan-1-ol; Metanol ; Formaldehyd; maleinsyraanhydrid; trietylamin; Fatty acids, tall-oil, esters with polyethylene glycol mono (hydrogen maleate), compds. with amides from diethylenetriamine and tall-oil fatty acids; Reaktionsprodukt: bisfenol-A- (epiklorhydrin), epoxyharts, 700 < molvikt < 1000

International International