• Rengör, polerar och skyddar

  • För oxiderad gelcoat

  • 0,5 liter

Nettlager På lager
Rud/Oslo På lager

GHS08
Hälsofarlig

Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering.

Innholdsfortegnelse

5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7] and 2-metyl-2H-isotiazol-3-one; hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%); hydrocarbons, C9-C11, nalkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics

Hempel Hempel