• För bruk över & under vattenlinjen

  • För trä, stål samt i kölsvin

  • 8 m²/liter

Nettlager På lager
Rud/Oslo På lager

GHS02
Brandfarligt
GHS07
Skadligt

Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Brandfarlig vätska och ånga.
Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Innholdsfortegnelse

Methylstyrenated phenol; hydrocarbons, C9-C11, nalkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics; xylen; lätt aromatisk solventnafta (petroleum); oleic acid, compound with (Z)- N-octadec-9-enylpropane-1,3-diamine (2:1); (Z)-N-9-octadecenylpropane-1,3-diamine

Hempel Hempel