• Högblank

  • För samtliga träslag

  • 18,3m²/liter

Nettlager På lager
Rud/Oslo På lager

GHS02
Brandfarligt
GHS07
Skadligt

Brandfarlig vätska och ånga.
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Innholdsfortegnelse

C10-C13 hydrocarbons (n-alkanes, isoalkanes, cyclics) <2% aromatics; hydrocarbons, C9-C11, nalkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics; xylen; ftalsyraanhydrid; Reaction mass of bis (1,2,2,6,6-pentamethyl- 4-piperidyl) sebacate and methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl- 4-piperidyl sebacate; 2-(5-chloro-2H-benzotriazole- 2-yl)-6-(1,1-dimethylethyl) -4-methyl-phenol

Hempel Hempel