• Sidenmatt

  • För trä in & utvändigt

  • 17,6m²/liter

Nettlager På lager
Rud/Oslo På lager

GHS02
Brandfarligt
GHS07
Skadligt

Brandfarlig vätska och ånga.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Innholdsfortegnelse

butan-1-ol; Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics

Hempel Hempel