Nettlager På lager
Rud/Oslo På lager

GHS07
Skadligt
GHS08
Hälsofarlig
GHS09
Miljöfarlig

Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Kan orsaka organskador <eller ange vilka organ som påverkas, om detta är känt> genom lång eller upprepad exponering <ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar>
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik att andas in damm/ rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/… Förvaras inlåst. Innehållet/behållaren lämnas till… 

Innholdsfortegnelse

solventnafta (petroleum), medeltung alifatisk; C10-C13 hydrocarbons (n-alkanes, isoalkanes, cyclics) <2% aromatics; 4,5-dichloro-2-n-octyl -4-isothiazolin-3-one