• Högblank

  • För trä in & utvändigt

  • 16,7 m²/liter

Nettlager På lager
Rud/Oslo På lager

GHS02
Brandfarligt
GHS07
Skadligt

Brandfarlig vätska och ånga.
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Innholdsfortegnelse

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics; xylen; C10-C13 hydrocarbons (n-alkanes, isoalkanes, cyclics) <2% aromatics; ftalsyraanhydrid

Hempel Hempel