• Epoxigrundfärg

  • Grundfärg för VC®17m

  • 11,3 m²/liter

Nettlager Ikke i lager
Rud/Oslo Ikke i lager

GHS02
Brandfarligt
GHS05
Frätande
GHS07
Skadligt
GHS08
Hälsofarlig
GHS09
Miljöfarlig

Brandfarlig vätska och ånga.
Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Irriterar huden.
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Läs etiketten före användning. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antänd-ningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras svalt. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Innehållet/behållaren lämnas till… 

Innholdsfortegnelse

tris-2,4,6-dimetylaminometylfenol; 3,6-diazaoktan-1,8-diamin; Phenol; epoxyharts; methylstyrenated 1-etoxi-2-propanol Reaktionsprodukt: bisfenol-A-(epiklorhydrin); 700 < molvikt < 1000 kvarts reaktionsprodukt av bisfenol A och epiklorhydrin

International International